Hopp til innhold

Kommentarer til datagrunnlaget

Generelt

Ferjestatistikken samles for en stor grad gjennom ferjeselskapenes billetteringsutstyr og system for avregning av billetter i AutoPASS for ferje, noe som normalt sett gir høy stabilitet. Noen datastrømmer kan også ha bakenforliggende manuelle rutiner.

I et slikt stort system kan det oppstå endringer som påvirker resultatet som blir vist i rapportene:

 • Det kan oppstå tekniske problemer i dataflyten som medfører feil eller mangler i data. Evt. feil rettes opp så snart de er identifisert.
 • Nye ferjesamband har blitt med i ordningen og avgir statistikk. En slik inntreden skjer ikke alltid ved årsskiftet eller månedsskifte.
 • Det kan oppstå strukturelle administrative endringer i grunndata på et tidspunkt, som f.eks. deling og omnummerering av samband/strekninger.
 • Det kan være teknologiskifte som medfører utvidelse i filformat slik at rapporter kan blir rikere fra et bestemt tidspunkt.
 • Det kan være operatørbytte innenfor en periode og som får effekt ved bruk av filter for operatør. Operatørbytte er ikke et avvik som informeres om her.
 • Det kan være endringer i hvilket regulativ som er gjeldende for ett samband og da hvilke takstklasse som er/blir innrapportert - takstklasse gjeldende for "Riksregulativ for ferjetakster" eller takstklasse gjeldende for "AutoPASS regulativet".
 • Inntekter i dataene representerer verdien av registrerte reiser, etter rabatt. Noen av reisene blir innkrevd ved fakturering og endelige inntekter kan derfor avvike fra oppgitte tall.

Informasjon om spesielle forhold, som en må være oppmerksom på for å forstå resultatene, legges her:

Generelt

Utfordringer ved passasjertelling på samband med flere delstrekninger

Antall personer ble tidligere registrert gjennom billettering, men etter innføring av AutoPASS-regulativet skjer tellingen manuelt ettersom passasjerer reiser gratis. Innføring av AutoPASS-regulativ har skjedd litt etter litt på de forskjellige ferjesambandene etter 2019.

Tellingen av passasjerer utføres av mannskap på ferjelemmen ved ombordkjøring og tellingene har to formål, der det ene er ferjestatistikk. Det andre formålet er plikt til å rapportere i land, før avgang, det antallet personer som er om bord på en overfart med tanke på sikkerhet.

Innsamling og rapportering må naturlig nok skje raskt og uten å kunne intervjue den reisende om hvilken kai den reisende skal gå i land på. På ferjesamband med flere delstrekninger er dette utfordrende med tanke på korrekt personstatistikk. Ferjeselskapene har prioritert å få antallet med tanke på sikkerhetsregistrering korrekt og da blir ferjestatistikken ikke korrekt i og med at en passasjer som reiser "via" telles både ved ombordstigning på første delstrekning og på ev. senere delstrekninger på seilasen.

Personstatistikken på samband med flere delstrekninger kan altså, etter innføring av AutoPASS-regulativ der personer reiser gratis, være for høy. Kontakt sambandets operatør eller oppdragsgiver, for ytterligere informasjon.

2024

[24.05.2024] Endra sambandsnavn på Nordnesøy - Kilboghavn (Rødøysambandet)

Ferjesambandet Nordnesøy - Kilboghavn (Rødøysambandet) har bytta navn til Nordnesøy - Jektvik (Rødøysambandet)

[15.04.2024] Fylkesferjesambanda i Rogaland leverer ferjestatistikk til Ferjedatabanken

Disse ferjesambandene i Rogaland leverer ferjestatistikk fra 15.04.2024:

 • Stavanger - Vassøy
 • Mekjarvik - Kvitsøy
 • Finnøyferjen
 • Ryfylkeferjen
 • Stavanger - Hommersåk

Haugesund - Utsira leverte ferjestatistikk også tidligere.

2023

Ingen spesielle forhold å bemerke i ferjestatistikken.

2022

[22.12.2022] Ferjesambandet Lauvvik - Oanes lagt ned

Ferjesambandet Lauvvik - Oanes er lagt ned fra 22.12.2022 og leverer ikke ferjestatistikk etter denne dagen.

[28.09.2022] Finnøyferjen og Ryfylkeferjen

Fra og med 28.09.2022 leveres det ikke lenger ferjestatistikk for Finnøyferjen og Ryfylkeferjen i Rogaland.

[28.08.2022] Sambandet Brattvåg - Dryna - Fjørtofta - Harøya redusert til strekningen Brattvåg - Dryna

Etter åpning av hele Nordøyvegen ble ferjesambandet Brattvåg – Dryna - Fjørtofta - Harøya redusert f.o.m 28.08.2022 til bare å trafikkere strekningen Brattvåg - Dryna.

[16.08.2022] Ferjestatistikk for ferjesamband/ferjestrekninger som har blitt gratis

Regjeringen har i revidert statsbudsjett for 2022 satt av midler til å gjøre ferjestrekninger på noen utvalgte ferjesamband gratis f.o.m. 01.07.2022. På fylkesveg er det de respektive fylkeskommunene som er takstmyndighet og som velger hvilke ferjestrekninger som skal være gratis. På riksvegferjesamband er det Samferdselsdepartementet som er takstmyndighet. Oversikt over ferjestrekninger som er gratis er tilgjengelig her: Disse ferjene blir gratis fra 1. juli - AutoPASS-ferje

Ferjedatabanken vil også etter 1. juli 2022 motta trafikkstatistikk for ferjestrekninger som har blitt gratis, men kolonne for inntekt vil stå i null.

Det finnes imidlertid ferjesamband som har blitt gratis, men som ikke tidligere har levert statistikk til Ferjedatabanken. Forespørsel om statistikk for disse må rettes til den respektive fylkeskommune.

[01.07.2022] Stopp i leveranse i ferjestatistikk for noen fylkesferjesamband i Trøndelag:

Fra 01.07.2022 leveres det ikke lenger ferjestatstikk for disse ferjesambandene

 • Garten - Storfosna - Leksa - Værnes
 • Dypfest - Tarva
 • Borgan - Ramstadlandet
 • Eidshaug - Gjerdinga

[01.07.2022] Ferjestatistikk frå nye ferjesamband i Nordland

Fra og med 1. juli 2022 leverer ferjesambandene i Solfjellsjøen – Vandve og Brønnøysund - Sauren/Stortorgnes i Nordland data til Ferjedatabanken.

2021

[19.12.2021] Sambandet Skjeltene - Lepsøya - Haramsøya nedlagt

Etter delåpning av Nordøyvegen ble ferjesambandet Skjeltene - Lepsøya - Haramsøya lagt ned f.o.m. 19.12.2021.

[31.05.2021] Mangler i persontellinger for Molde - Vestnes jan. - mai.

For ferjesambandet Molde - Vestnes inneholder statistikken ikke persontellinger for perioden f.o.m. januar - t.o.m. mai 2021.

[03.05.2021] Ferjesamband i Troms og Finnmark leverer detaljert ferjestatistikk

Fra og med 3. mai 2021 leverer ferjesambandene i Troms og Finnmark detaljert ferjestatistikk. Unntaket er sambandet Botnhamn - Brensholmen som hadde oppstart 23.04.2021. Dette sambandet ble fra dette tidspunkt oppstartet som sommersamband, men ble helårssamband fra september 2021 med tilhørende statistikkrapportering.

For 2019, 2020, og januar - april 2021 finnes det ikke ferjestatistikk for samband i Troms og Finnmark. Det finnes noe statistikk fra 2018 og bakover, men kun grove månedstall.

2020

[07.04. - 29.09.2020] Ferjesambandet Bognes - Skarberget, all trafikk registrert på en retning

For perioden 07.04 - 29.09.2020 har ferjeselskapet registrert alle data på retningen Bognes - Skarberget slik at retningen Skarberget - Bognes ikke vises. Ingen tellinger mangler, men feilen med at alle reiser er ført på en retning er ikke mulig å rette opp.

[06.04.2020] Ferjesamband på Hjørundfjorden (Sæbø - Leknes - Skår - Trandal - Standal)

Møre og Romsdal fylkeskommune har fra 06.04.2020 delt opp ferjesamband 1052 Sæbø - Leknes - Skår - Trandal - Standal i to, og statistikken føres etter dette på disse sambandene/sambandsnumrene:

 • 1135 Sæbø - Leknes
 • 1136 Standal - Trandal - Sæbø - Skår

Ved kriseruter blir statistikken lagt på samband 1136.

[Mars - august] Svakheter knyttet til Korona-utbruddet

I 2020, i forbindelse med koronautbruddet i mars 2020 ble manuell billettering øyeblikkelig stanset og erstattet med kjennemerkeregistrering og etterfakturering. Statistikkføringen har tradisjonelt blitt samlet inn via billetteringsutstyret, men denne akutte omleggingen til manuelle ruter og nytt teknisk utstyr kan ha ført til svakheter i statistikkgrunnlaget i perioden mars - august 2020. Vær spesielt oppmerksom på telling av personer.

2019

[01.01 - 30.06.2019] Flytende overgang til AutoPASS for ferje som nytt billetteringskonsept

1. januar 2019 ble AutoPASS for ferje (AutoPASS-brikker og AutoPASS-ferjekort) innført og de gamle verdikortene ble gradvis utfaset, - med endelig slutt 30.06.2019.

Den sentrale databehandlingen i det nye konseptet gir tilgang til rikere datagrunnlag. Dette medfører bl.a. at informasjon om avgitt rabatt eksisterer komplett først f.o.m 01.07.2019.

Utfordring med passasjertelling for noen samband i 2019

Overgangen til AutoPASS-regulativ for ferjetakster og bortfall av passasjerbetaling, medførte et teknologiskifte for innsamling og publisering av telledata for person hos ferjeselskapene.

Vi har med årsak i dette teknologiskiftet oppdaget at det er mangler eller feil i telledata for person for noen samband. Det jobbes med feilretting der dette er mulig. Vi ber om at det ses bort fra persontelling for 2019 for følgende samband som ligger på listen under:

 • Hella - Dragsvik - Vangsnes
 • Mannheller - Fodnes
 • Drag - Kjøpsvik
 • Bognes - Skarberget
 • Masfjordnes - Duesund