Hopp til innhold

Informasjon

Ferjestatistikk

Statens vegvesen er eier av Ferjedatabanken. Skyttel AS utvikler og står for drift av løsningen.

Omfang

Pr i dag innhenter Ferjedatabanken påfyll av statistikkdata for ferjesamband som inngår i det nasjonale ferjebilletteringssamarbeidet AutoPASS for ferje og ferjesambandet Moss-Horten. Samlet gjelder dette de fleste riks-og fylkesferjesamband i Norge. I tillegg blir det hentet data frå noen få ferjesamband i Rogaland som ikke er med i dette ferjebilletteringssamarbeidet.

I eldre statistikkdata finnes det også data for ferjesamband utenfor billetteringssamarbeidet. Søkefunksjonen gir svar på hvilke samband det finnes statistikkdata for. Målet er å få de fleste ferjesamband til å levere statistikk til den nye Ferjedatabanken.

Tidspunkt for publisering

For å sikre en mest mulig komplett datafangst i datagrunnlaget som blir presentert, publiseres data for en måned først etter den 15. i etterfølgende måned.

Ferjetakstregulativ som utgangspunkt for statistikken

Statistikken i Ferjedatabanken blir innhentet i forbindelse med ferjebillettering der det er lagt forskjellige ferjetakstregulativ til grunn. Ferjetakstregulativene har forskjellige takstgrupper som gjenspeiles i statistikken.

Krav til benyttet ferjetakstregulativ er definert i den enkelte driftskontrakt og statistikken for et ferjesamband kan derfor i ulike perioder bygge på ulike takstregulativ.

AutoPASS-regulativ for ferjetakster

På ferjesamband der det er innført betaling med AutoPASS-brikker benyttes AutoPASS-regulativet for ferjetakster - uten personbetaling. I en overgangsperiode etter oppstart av AutoPASS-for ferje 01.01.2019 har det imidlertid forekommet betaling med AutoPASS-ferjekort med AutoPASS regulativ for ferjetakster.

Riksregulativ for ferjetakster

På ferjesamband der rabattgivende betalingsmiddel er AutoPASS-ferjekort (tidligere verdikort/storbrukerkort) benyttes Riksregulativet for ferjetakster - med betaling for person.

Spesielle regulativ

På noe få ferjesamband, som f.eks. Moss - Horten og Flakk - Rørvik, er det andre varianter av takstregulativ og disse er merket som "Eget".

Utvidet forklaring av feltverdier

Statistikkrapportene inneholder verdier i med korte format som kan være lite selvforklarende. Her er liste over verdier forklart av tilhørende ledetekst:

Grensesnittet for søk og filtrering

Ferjedatabanken er utviklet med tanke på at brukeren fleksibelt kan sette sine filtervalg:

  1. Velg periode
    • Velg fra-dato og til-dato som periode for søket. Du kan vise resultatet med ulik oppløsning for enkeltdager, måneder eller år. For å sikre god responstid og stabilitet er det satt begrensninger på hvor lang perioden for søket kan være basert på valg av oppløsning.
  2. Velg filter

Grensesnittet er utrustet med relevante felt for å begrense eller øke detaljeringsgraden i søkeresultatet som blir presentert.

  • Det kan filtreres på samband, fylke eller operatør -og inkludere flere av hver i utvalget.
  • I nederste seksjon er det "brytere" som øker eller reduserer antall felt som blir presentert

Grensesnitt for resultat av søk

Svar på spørringene fremkommer som matriser der data skal lese eller forstås direkte eller bearbeides videre i verktøy som f.eks. Excel.

Historiske data

Historiske data fra og med 2007 og til og med 2018 er lest inn i denne nye løsningen. Den gamle løsningen var basert på et annet dataformat, så i enkelte av rapporter kan disse eldre statistikkdataene fremstå med en litt annen detaljeringsgrad enn data fra og med 01.01.2019.

Tidligere ble det gitt ut ferjestatistikk i form av ferjestatistikkbøker. Disse finnes digitalt i pdf-format fra 1967 - 2017, men med unntak for årene 1970,1971 og 1972: https://vegvesen.brage.unit.no/vegvesen-xmlui/handle/11250/2830104

Ferjesamband

Ferjedatabanken inneholder, i tillegg til statistikk, også oversikt over ferjesamband og informasjon knyttet til driftskontrakter for disse ferjesambandene.