Kommentarer til datagrunnlaget


Generelt

Ferjestatistikken samles for en stor grad gjennom ferjeselskapenes billetteringsutstyr og system for avregning av billetter i AutoPASS for ferje, noe som normalt sett gir høy stabilitet. Noen datastrømmer kan også ha bakenforliggende manuelle rutiner.

I et slikt stort system kan det oppstå endringer som påvirker resultatet som blir vist i rapportene:

  • Det kan oppstå tekniske problemer i dataflyten som medfører feil eller mangler i data. Evt. feil rettes opp så snart de er identifisert.
  • Nye ferjesamband har blitt med i ordningen og avgir statistikk. En slik inntreden skjer ikke alltid ved årsskiftet eller månedsskifte.
  • Det kan oppstå strukturelle administrative endringer i grunndata på et tidspunkt, som f.eks. deling og omnummerering av samband/strekninger.
  • Det kan være teknologiskifte som medfører utvidelse i filformat slik at rapporter kan blir rikere fra et bestemt tidspunkt.
  • Det kan være operatørbytte innenfor en periode og som får effekt ved bruk av filter for operatør. Operatørbytte er ikke et avvik som informeres om her.
  • Det kan være endringer i hvilket regulativ som er gjeldende for ett samband og da hvilke takstklasse som er/blir innrapportert - takstklasse gjeldende for "Riksregulativ for ferjetakster" eller takstklasse gjeldende for "AutoPASS regulativet".

Informasjon om spesielle forhold, som en må være oppmerksom på for å forstå resultatene, legges her.


2021
[03.05.2021] Ferjesamband i Troms og Finnmark leverer detaljert ferjestatistikk

Fra og med 3. mai 2021 leverer ferjesambandene i Troms og Finnmark detaljert ferjestatistikk. Unntaket er sambandet Botnhamn - Brensholmen som hadde oppstart 23.04.2021.

For 2019, 2020, og januar i april 2021 finnes det ikke ferjestatistikk for samband i Troms og Finnmark. Det finnes noe statistikk fra 2018 og bakover, men kun grove månedstall.


2020
[Mars - august] Svakheter knyttet til Korona-utbruddet

I 2020, i forbindelse med koronautbruddet i mars 2020 ble manuell billettering øyeblikkelig stanset og erstattet med kjennemerkeregistrering og etterfakturering. Statistikkføringen har tradisjonelt blitt samlet inn via billetteringsutstyret, men denne akutte omleggingen til manuelle ruter og nytt teknisk utstyr kan ha ført til svakheter i statistikkgrunnlaget i perioden mars - august 2020. Vær spesielt oppmerksom på telling av personer.

[06.04.2020] Ferjesamband på Hjørundfjorden (Sæbø - Leknes - Skår - Trandal - Standal)

Møre og Romsdal fylkeskommune har fra 06.04.2020 delt opp ferjesamband 1052 Sæbø - Leknes - Skår - Trandal - Standal i to, og statistikken føres etter dette på disse sambandene/sambandsnumrene:

Ved kriseruter blir statistikken lagt på samband 1136.

[07.04. - 29.09.2020] Ferjesambandet Bognes - Skarberget, all trafikk registrert på en retning

For perioden 07.04 - 29.09.2020 har ferjeselskapet registrert alle data på retningen Bognes - Skarberget slik at retningen Skarberget - Bognes ikke vises. Ingen tellinger mangler, men feilen med at alle reiser er ført på en retning er ikke mulig å rette opp.


2019
[01.01 - 30.06.2019] Flytende overgang til AutoPASS for ferje som nytt billetteringskonsept

1. januar 2019 ble AutoPASS for ferje (AutoPASS-brikker og AutoPASS-ferjekort) innført og de gamle verdikortene ble gradvis utfaset, - med endelig slutt 30.06.2019.

Den sentrale databehandlingen i det nye konseptet gir tilgang til rikere datagrunnlag. Dette medfører bl.a. at informasjon om avgitt rabatt eksisterer komplett først f.o.m 01.07.2019.

Passasjertelling

Overgangen til AutoPASS-regulativ for ferjetakster og bortfall av passasjerbetaling, medførte et teknologiskifte for innsamling og publisering av telledata for person hos ferjeselskapene.

Vi har med årsak i dette teknologiskiftet oppdaget at det er mangler eller feil i telledata for person for noen samband. Det jobbes med feilretting der dette er mulig. Vi ber om at det ses bort fra persontelling for 2019 for følgende samband som ligger på listen under: